Kontakta oss

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Per Karlsson

070 732 72 15

Gustav Brydner 

076 029 91 62 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Medlemsavtal

Medlemsvillkor

§1 Övervakningskamera
Medlem godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker den personliga integriteten.

§2 Autogirokunder
Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgängligt på kontot. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad.

§3 Prisändringar
Priserna gäller enligt prislistan. Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 12 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Core Gym Club till prisjusteringar i enlighet med detta.

§4 Avtalstid, överlåtelse och uppsägning
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Uppsägning av medlemskap skall ske senast 2 månader före önskat slutdatum vid autogirobetalning. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Uppsägning av medlemskap sker endast till ekonomi@coregymclub.se.

§5 Startavgift
Vid nytecknande av medlemskap debiteras en startavgift.*

§6 Avstängning vid utebliven betalning
Vid utebliven betalning förbehåller sig Core Gym Club rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits.

§7 Minimiålder för medlemskap
För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning utan målmans närvaro är 16 år.  Ungdom under 16 år får endast träna efter särskild överenskommelse mellan Core Gym Club och målsman.

§8 Ansvar för kortnyckel
Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Medlemskort ska vid begäran kunna uppvisas vid vistelse i Core Gym Clubs lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att kortnyckeln skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av ny kortnyckel. Medlem faktureras kostnad för den nya nyckeln.

§9 Ansvar vid olycksfall, stöld och förlust
Core Gym Club ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, inte heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Core Gym Club ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Core Gym Club rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

§10 Hälsotillstånd
Medlem ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlem, utan risker, kan delta i aktiviteter hos Core Gym Club.

§11 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Core Gym Club.

§12 Vistelse i lokal
Medlem har rätt att vistas inom Core Gym Clubs lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har inte rätt att hjälpa icke medlem att komma in i Core Gym Clubs lokaler. 

§13 Doping
Det är strikt förbjudet att nyttja eller handha dopningspreparat inom Core Gym Clubs lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja olagliga dopingpreparat eller handha sådana preparat inom Core Gym Clubs lokaler. Core Gym Club har, vid misstanke om dopning eller medlems olämpliga uppträdande rätt att tillämpa uteslutning enligt §14.

§14 Uteslutning av medlem
Core Gym Club förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Core Gym Club, doping eller handhavande av dopingspreparat etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.

§15 Force majeure, tekniska fel, mm
Core Gym Clubs lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.

§16 Ändringar och tillägg till medlemsavtal
Medlem godkänner härmed att ändringar eller tillägg till detta avtal meddelas till angiven mailadress. Överklagan ska ha kommit Core Gym Club tillhanda inom 1 månad.

*295 kr (2015)

CORE GYM CLUB 2015